Obsah

logi

    Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál

 

Czech POINT  je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z Veřejných rejstříků atd. a řadu dalších služeb, např. podání Žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.

Obecní úřad Dolní Brusnice se připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Služby pro veřejnost

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
 • podání vůči státní správě
 • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
 • založení a správa datové schránky
 • a další.

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

 

Kontaktní místo v Dolní Brusnici:  Obecní úřad, Dolní Brusnice č.p. 17

úřední dny:  pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

 

Než půjdete na Czech POINT…

Než půjdete na pracoviště Czech POINT, je potřeba znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Co všechno můžete na Czech POINTu získat?

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:

 • úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co musí žadatel znát, chce-li vyhledat:

 1. list vlastnictví – číslo katastrálního území, číslo listu vlastnictví
 2. seznam nemovitostí

a) seznam parcel – název katastrálního území, kmenové číslo, poddělení čísla

b) seznam budov – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční

c) seznam jednotek – název katastrálního území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční, číslo jednotky

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

Co dostanete:

 • výpis z rejstříku trestů

Komu lze výpis vydat:

 • výpis z rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti)

 • je možné vydávat výpisy zmocněncům na základě ověřené plné moci (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti zmocněnce)

Co potřebujete vědět:

 • jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození nebo rodné číslo, místo narození

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za vydání výpisu

3. Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

Co dostanete:

 • výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ) nebo zahraniční číslo organizace

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za vydání výpisu

4. Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete:

 • úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy
 • výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku.

5. Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:

 • výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku

6. Výpis z bodového hodnocení osob

Co dostanete:

 • výpis bodového hodnocení řidiče - stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)

Co potřebujete vědět:

 • musíte mít s sebou platný OP, v případě že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + OP zmocněnce

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete:

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Co potřebujete vědět:

 • IČ subjektu

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

8.  Výpis z insolvenčního rejstříku

Co dostanete:

 • výpis z insolvenčního rejstříku. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete vědět:

 • IČ subjektu nebo jméno a příjmení, datum narození fyzické osoby

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku, Kč 50,- za každou další

9. Datové schránky

O co je možné zažádat:

 • zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby (právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona)
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Vysvětlivky: PO - právnická osoba, FO - fyzická osoba, PFO - podnikající fyzická osoba, OVM - orgán veřejné moci

10. Konverze dokumentů

Pracoviště Czech POINT provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.

11. Základní registry

O co je možné zažádat:

 • výpis údajů z registru obyvatel
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • výpis o využití údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku, Kč 50,- za každou další

 

 

Další informace můžete nalézt na oficiálních webových stránkách projektu CZECH POINT

 

 

Tiskopisy:


Odkazy na webové portály rejstříků: